Závazné podmínky pro používání webu http://forbino.com/

Níže najdete závazné podmínky pro používání tohoto webu.


1. Základní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek forbino.com (dále jen „Portál“) je podnikatel Josef Kuchař, který je zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Kolín od 09.06.2011, Tyršova 776, Kolín, 280 02, Česká republika, IČO: 87914832, neplátce DPH.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Portálu, s výjimkou těchto pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Vlastní obsah, obsah externích autorů článků a analytiků nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce Portálu, která za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost.

2. Úplnost a aktuálnost uvedených informací

Obsah Portálu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost ani úplnost cizích informací a cizího obsahu na tomto Portálu. Zdroj informací jsou vždy webové stránky u informací uvedené, provozovatel Portálu tyto informace neověřuje a za jejich správnost neodpovídá. Prosím prověřte si, zda je broker dle právních předpisů, které se na jeho podnikání vztahují, oprávněn dané služby poskytovat v zemi vašeho bydliště.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Upozornění: Veškeré informace poskytované na Portálu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, kryptoměny, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých Uživatelů.

Obchodování CFD a binárních opcí je rizikové a nemusí být vhodné pro každého investora. Existuje riziko ztráty celého vkladu, u CFD existuje i riziko ztráty přesahující váš zůstatek na obchodním účtu. Zodpovědný člověk by v případě zájmu do těchto produktů nikdy neměl vložit peníze, které si nemůže dovolit ztratit, vždy pouze a jen rizikový kapitál vyhrazený čistě pro účely obchodování, jehož ztrátou by nijak neohrozil svou socioekonomickou situaci.

Internetové stránky Portálu nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za: obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele. odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu. reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele. obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, dle vlastního uvážení.

Obsah Portálu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost ani úplnost cizích informací a cizího obsahu na tomto Portálu. Zdrojem informací pro recenze brokerů jsou webové stránky a obchodní platforma brokera uvedené v sekci Web, provozovatel Portálu tyto informace neověřuje a za jejich správnost neodpovídá. Prosím prověřte si, zda je broker dle právních předpisů, které se na jeho podnikání vztahují, oprávněn dané služby poskytovat v zemi vašeho bydliště.

4. Reklama na Portálu

Na Portálu Provozovatel propaguje určité brokerské společnosti, které podle jeho uvážení shledává jako kvalitní. Provozovatel vybírá pouze brokery, kteří jsou oprávněni poskytovat finanční služby v ČR a na které má dobré reference či přímé osobní zkušenosti.

Reklama na Portálu je každý odkaz, který vede jinam než na stránky Portálu, reklama na Portálu může být umístěna kdekoliv (uvnitř článků a recenzí, v postranních panelech atd.).

5. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele.

Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály. Materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

6. Ochrana osobních údajů a politika cookies

Součástí těchto podmínek je i samostatná stránka „Cookies a ochrana osobních údajů“ se, kterou musí každý Uživatel Portálu souhlasit, v opačném případě opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

7. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel na této stránce Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 17.9.2014, poslední úprava podmínek nastala 29.4.2021 v 10:20.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Scroll to top