Wiążące warunki dotyczące korzystania ze strony internetowej

Poniżej podane są wiążące warunki dotyczące używania tej strony internetowej.


1. Podstawowe ustanowienia

Właścicielem i operatorem strony internetowej forbino.com (dalej tylko „Portal”) jest przedsiębiorca Josef Kuchař zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Urzędu Miejskiego Kolín od 09.06.2011, adres 5. Května 1125/2, Kolín, 280 02, Republika Czeska, REGON: 87914832, niebędący płatnikiem VAT.

Prawa i obowiązki operatora i użytkowników podczas korzystania z Portalu reguluje niniejszy Regulamin. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich osób, które odwiedzą Portal (dalej tylko Użytkownicy). Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin, odwiedzając którąkolwiek stronę internetową Operatora dostępną za pośrednictwem tego Portalu i w jakikolwiek sposób wykorzystując jakąkolwiek informację umieszczoną na stronach internetowych dostępnych przez Portal.

Ujawnienie jakichkolwiek danych lub informacji na Portalu, z wyjątkiem niniejszego regulaminu, nie ma charakteru aktu prawnego mającego na celu ustanowienie stosunku prawnego między Operatorem i Użytkownikiem. Samą treść, treść artykułów autorów zewnętrznych i analityków nie można traktować jako analizę możliwości inwestycyjnych ani polecenia inwestycyjne.

Posty publikowane na forum dyskusyjnym wyrażają opinie czytelników, nie redakcji Portalu, która nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

2. Kompletność i aktualność podanych informacji

Treść Portalu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążąca. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, prawdziwość ani kompletność informacji i treści umieszczonych przez osoby trzecie na tym Portalu. Źródłem informacji do recenzji brokerskich są strona internetowa i platforma handlowa brokera umieszczona w sekcji Web, operator Portalu nie weryfikuje tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność. Sprawdź, czy broker jest uprawniony do świadczenia usług w Twoim kraju zamieszkania zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi jego działalności.

3. Odpowiedzialność Operatora za treść

Ostrzeżenie: Wszelkie informacje zawarte na Portalu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych dotyczących handlu na giełdzie i w żadnym przypadku nie służą jako konkretne polecenie handlowe lub inwestycyjne. Operator serwera i poszczególni autorzy nie są zarejestrowanymi brokerami ani doradcami inwestycyjnymi lub pośrednikami. Jeżeli na stronie wspominane są konkretne produkty finansowe, towary, akcje, forex, kryptowaluty i opcje, to są one podane tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych w zakresu handlu na rynkach finansowych. Wydawca serwera nie ponosi odpowiedzialności za konkretne decyzje poszczególnych Użytkowników.

Handel CFD i opcjami binarnymi jest ryzykowny i nie musi być odpowiedni dla każdego inwestora. Istnieje ryzyko straty całej wpłaty, u CFD istnieje ryzyko straty, więcej niż wynosi saldo na koncie handlowym. Osoby odpowiedzialne, w przypadku zainteresowania tymi produktami, nigdy nie powinny wkładać pieniędzy, które nie mogą być wydane, powinny wpłacać tylko ryzykowny kapitał przeznaczony do celów handlowych, którego utrata w żaden sposób nie zagrozi jego sytuacji społeczno-gospodarczej.

Strona internetowa Portalu nie uwzględnia konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowych lub konkretnych wymagań poszczególnych Użytkowników. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, wtórną, represyjną, specjalną lub inną szkodę, utracone szanse, utracony zysk lub jakiekolwiek inne straty lub szkody.

Operator ponadto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: treść stron internetowych stron trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem Portalu Operatora, linki dotyczące stron trzecich znajdujące się na Portalu, reklamę, ewentualnie inną formę propagacji wykonywaną przez jakiekolwiek subiekty trzecie za pośrednictwem Portalu Operatora, treść informacji, które wymieniane są między sobą przez Użytkowników Portalu za pośrednictwem Portalu. Operator ma prawo w dowolnym momencie usunąć jakąkolwiek treść Portalu według własnego uznania.

Zawartość Portalu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążąca. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, prawdziwość ani kompletność informacji pochodzących od osób trzecich i treści należących do osób trzecich na tym Portalu. Źródłem informacji do recenzji brokerów jest strona internetowa i platforma handlowa brokera wymienione w sekcji WWW, operator Portalu nie weryfikuje tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność. Sprawdź, czy broker jest uprawniony do świadczenia usług w Twoim kraju zamieszkania zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi jego działalności.

4. Reklama na Portalu

Na Portalu Operator promuje pewne firmy brokerskie, które jego zdaniem uważa za jakościowe. Operator wybiera tylko brokerów, którzy są upoważnieni do świadczenia usług finansowych w Rzeczpospolitej Polskiej i którzy mają dobre referencje lub bezpośrednie osobiste doświadczenia.

Reklama na Portalu to każdy link prowadzący gdzie indziej niż na strony Portalu, reklama na Portalu może znajdować się gdziekolwiek (w artykułach i recenzjach, w panelach bocznych itd.).

5. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z tego Portalu będzie kierował się obowiązującymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej, zawsze będzie działać zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami uczciwego handlu i niniejszym Regulaminem i w żadnej sposób nie będzie szkodził dobremu imieniu i prawom Operatora ani innych Użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przede wszystkim:

na stronie tego Portalu rozpowszechniać jakiekolwiek wiadomości lub materiały naruszające prawa Rzeczpospolitej Polskiej, dobre obyczaje, ewentualnie zagrażające porządek publiczny lub swoją treścią nieodpowiadającej interesom Operatora.

Zwłaszcza zobowiązuje się nie rozpowszechniać wiadomości wprowadzające w błąd lub wiadomości czy materiały nieprawdziwe, jak i materiały, które kolidują z prawami i uzasadnionymi interesami osób trzecich, które są sprzeczne z ludzką godnością, które treścią są dyskryminujące pod względem religii, przekonań, płci i promują przemoc lub jakiekolwiek inne nielegalne zachowanie.

6. Ochrona danych osobowych i polityka plików cookie

Częścią niniejszego regulaminu jest również samodzielna strona „Pliki cookie i ochrona danych osobowych“, z którą każdy Użytkownik Portalu musi się zgodzić, w odwrotnym przypadku proszę opuścić tę stronę internetową i już dalej z niej nie korzystać.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin korzystania z Portalu jest skuteczny i ważny w dniu publikacji. Momentem publikacji jest moment umieszczenia Regulaminu w stopce strony internetowej Operatora dostępnej z Portalu. Niniejszy regulamin może być zmieniony lub uzupełniony tylko przez Operatora. Operator ma prawo Regulamin kiedykolwiek zmienić. Operator ogłosi zmianę Regulaminu na stronie Portalu. Użytkownik wyraża zgodę na nowe brzmienie Regulaminu poprzez dalsze korzystanie z Portalu.

Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązujący od 17.9.2014, do ostatniej zmiany doszło 6.6.2018 o godzinie 10:20.

Jeżeli nie zgadzasz się z tym regulaminem, proszę opuścić tę stronę internetową i już dalej z niej nie korzystać.

Scroll to top