Záväzné podmienky pre používanie webu http://forbino.com/

Nižšie nájdete záväzné podmienky používanie tohto webu.


1. Základné ustanovenia

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok forbino.com (ďalej len „Portál“) je podnikateľ Josef Kuchař, ktorý je zapísaný v živnostenskom registri MÚ Kolín od 09.06.2011, Tyršova 776, Kolín, 280 02, Česká republika, IČO: 87914832, neplatca DPH.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri používaní Portálu sa riadia týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia Portál (ďalej len Používatelia). Používateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa prístupných cez tento Portál a akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok dostupných cez Portál.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na Portáli, s výnimkou týchto pravidiel, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Vlastný obsah, obsah externých autorov článkov a analytikov nemožno považovať za analýzu investičných príležitostí ani investičné odporúčanie. Pri tvorbe tohto obsahu sa nepostupovalo podľa požiadaviek zákona č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov, upravujúcich pravidlá pre analýzu investičných príležitostí alebo investičné odporúčania.

Príspevky uverejnené v diskusnom fóre vyjadrujú názory čitateľov, nie redakcie Portálu, ktorá za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Úplnosť a aktuálnosť uvedených informácií

Obsah Portálu má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť ani úplnosť cudzích informácií a cudzieho obsahu na tomto Portálu. Zdrojom informácií sú vždy webové stránky u informácií uvedené, prevádzkovateľ Portálu tieto informácie neoveruje a za ich správnosť nezodpovedá. Prosím preverte si, či je broker podľa právnych predpisov, ktoré sa na jeho podnikanie vzťahujú, oprávnený dané služby poskytovať v krajine vášho bydliska.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a upravovať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za obsah

Upozornenie: Všetky informácie poskytované na Portáli sú určené výhradne na študijné účely tém týkajúcich sa obchodovania na burze a neslúžia v žiadnom prípade čoby konkrétne investičné či obchodné odporúčania. Prevádzkovateľ servera ani jednotliví autori nie sú registrovanými brokermi či investičným poradcom ani maklérom. Ak sa na stránkach spomínajú konkrétne finančné produkty, komodity, akcie, kryptomeny, forex či opcie, vždy a len za účelom štúdia obchodovania na finančných trhoch. Vydavateľ servera nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia jednotlivých Užívateľov.

Obchodovanie CFD a binárnych opcií je rizikové a nemusí byť vhodné pre každého investora. Existuje riziko straty celého vkladu, u CFD existuje aj riziko straty presahujúce váš zostatok na obchodnom účte. Zodpovedný človek by v prípade záujmu do týchto produktov nikdy nemal vložiť peniaze, ktoré si nemôže dovoliť stratiť, vždy len a len rizikový kapitál vyhradený čisto pre účely obchodovania, ktorého stratou by nijako neohrozil svoju sociálno-ekonomickú situáciu.

Internetové stránky Portálu nezohľadňujú osobitné investičné ciele, finančnú situáciu alebo konkrétne požiadavky jednotlivých Užívateľov. Prevádzkovateľ popiera všetku zodpovednosť za priamu, nepriamu, náhodnú, následnú, represívnu, osobitnú alebo inú škodu, ušlé príležitosti, ušlý zisk alebo inú stratu alebo škody.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za: obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na Portáli, reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa, obsah oznámenia, ktoré si medzi sebou vymieňajú Užívatelia Portálu prostredníctvom Portálu. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek odstrániť akýkoľvek obsah Portálu, podľa vlastného uváženia.

Obsah Portálu má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť ani úplnosť cudzích informácií a cudzieho obsahu na tomto Portálu. Zdrojom informácií pre recenzie brokerov sú webové stránky a obchodné platformy brokera uvedené v sekcii Web, prevádzkovateľ Portálu tieto informácie neoveruje a za ich správnosť nezodpovedá. Prosím preverte si, či je broker podľa právnych predpisov, ktoré sa na jeho podnikanie vzťahujú, oprávnený dané služby poskytovať v krajine vášho bydliska.

4. Reklama na Portáli

Na Portálu Prevádzkovateľ propaguje určité brokerské spoločnosti, ktoré podľa jeho uváženia konštatuje ako kvalitné. Prevádzkovateľ vyberá iba brokerov, ktorí sú oprávnení poskytovať finančné služby v ČR a na ktoré má dobré referencie či priame osobné skúsenosti.

Reklama na Portáli je každý odkaz, ktorý vedie inam než na stránky Portálu, reklama na Portáli môže byť umiestnená kdekoľvek (vnútri článkov a recenzií, v postranných paneloch atď.).

5. Užívanie Portálu Užívateľom

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto Portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Pravidlami nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno a práva Prevádzkovateľa ani ostatných Užívateľov.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

šíriť na stránkach tohto Portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok alebo svojím obsahom nezodpovedajúce záujmom Prevádzkovateľa.

Najmä sa zaväzuje šíriť klamlivé a nepravdivé správy či materiály. Materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy pohlavia a ktoré propagujú násilie či akékoľvek iné protiprávne konanie.

6. Ochrana osobných údajov a politika cookies

Súčasťou týchto podmienok je aj samostatná stránka „Cookies a ochrana osobných údajov„, s ktorou musí každý Užívateľ Portálu súhlasiť, v opačnom prípade opustite prosím tieto stránky a naďalej ich nepoužívajte.

7. Záverečné ustanovenia

Pravidlá používania Portálu sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Za okamih zverejnenia sa považuje okamih umiestnenia Pravidiel do päty internetových stránok Prevádzkovateľa prístupných z Portálu. Tieto Pravidlá je oprávnený meniť či dopĺňať iba Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený Pravidlá meniť kedykoľvek. Prevádzkovateľ oznámi zmenu Pravidiel na tejto stránke Portálu. Súhlas s novým znením Pravidiel vyjadrí Užívateľ tým, že bude tento Portál naďalej používať.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 17.9.2014, posledná úprava podmienok nastala 29.4.2021 o 10:20.

Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím tieto stránky a naďalej ich nepoužívajte.

Scroll to top