Základné parametre, ktoré je dôležité sledovať u akcií

akcie

Pred nákupom akciového titulu do svojho portfólia sa investor môže riadiť, okrem svojej intuície, aj technickými parametrami. Po prečítaní tohto článku zistíte, čo znamenajú pojmy ako book value alebo P/E ratio.


Book value

V prípade book value ide o účtovnú hodnotu. Tá vyčísľuje všetky aktíva, od ktorých sú odpočítané pasíva (teda záväzky ako napríklad pôžičky). Vznikne nám tak „čistá hodnota“ majetku spoločnosti. Ukazovateľ price/book value, teda pomer ceny akcie a jej hodnoty book value sa ukazuje, koľko sú investori ochotní zaplatiť za „čistý podiel“ v danej spoločnosti.

Dividenda

Dôležitým ukazovateľom pre investíciu do určitej spoločnosti sú jej dividenda. Najmä ak máte v pláne držať akcie dlhodobo, platí, že čím vyššie dividendy voči cene akcie spoločnosť ponúka, tým lepšie. Tomuto pomeru sa tiež hovorí výnos z daného titulu. Môžeme ho vyjadriť v percentách. Napríklad európske tituly majú oproti svojim americkým náprotivkom pomerne vysoké dividendy.

P/E ratio

Ide o pomer trhovej ceny akcie (price) a ročného zisku na túto akciu (earnings). Anglicky je tento ukazovateľ nazývaný price-to-earnings ratio. Tento pomer ukazuje, aký násobok sumy čistého zisku spoločnosti musí investor za jeden kus akcie zaplatiť. Vždy je potrebné posudzovať konkrétny prípad, teda, o akú spoločnosť ide. Všeobecne ale platí, že ak je P/E príliš vysoké, je akcia „drahá“.

Spravidla technologické firmy majú P/E ratio najvyššie a nemusí to znamenať, že sú „drahé“.

Price/Sales

Ide o pomer ceny jednej akcie a tržieb prepočítaných na jednu akciu. Tento pomer ukazuje, či je aktuálna cena akcia adekvátna, teda či ju trh aktuálne nadhodnotil alebo podhodnotil vzhľadom k tržbám. Výhodou je to, že je možné takto ohodnotiť aj spoločnosti, ktoré ešte nedosiahli zisku.

Price/Cash Flow

Tento ukazovateľ je pomerom ceny jednej akcie a cash flow spoločnosti na akciu. Cash flow všeobecne nepodlieha rozdielom v daňových zákonoch. Môžeme tak vernejšie porovnávať spoločnosti aj medzi rôznymi štátmi. Samotné cash flow môže byť definované rôzne. Jedným z najrozšírenejších spôsobov je tzv. free cash flow. Ide o prevádzkový cash flow, od ktorého sa odpočítajú kapitálové výdavky.

Hodnotenie ceny akcie

Všetky uvedené parametre je vždy nutné kombinovať medzi sebou. Nie je dobré obchodovať len na základe jedného z nich. Takisto je dôležité vždy brať do úvahy to, v akom ekonomickom cykle sa zrovna ekonomika nachádza. V neposlednom rade je potrebné zohľadniť druh podnikania, ktorý spoločnosť vykonáva. Medzi jednotlivými sektormi sa môžu v tomto článku popísané kategórie výrazne líšiť.

Základné parametre, ktoré je dôležité sledovať u akcií

Mohlo by vás zaujímať:

Pridaj komentár

Scroll to top