Sprievodca akciami

nyse

Dozviete sa, ako fungujú akcie a dividendy, aké sú výhody a nevýhody dividendových akcií a ako sa dania príjmy z obchodovania.


Čo sú akcie

Akcie sú cenné papiere, pomocou ktorých sa ich majiteľ stáva spoluvlastníkom obchodnej spoločnosti. Získava tak možnosť využívať novo nadobudnuté práva a podieľať sa na vedení spoločnosti a tiež má právo na výplatu podielu zo zisku.

Ako akcie fungujú

Takmer každý pozná skratku a.s., za ktorú sa skrývajú slová akciová spoločnosť. Práve tieto obchodné spoločnosti vydávajú vlastné akcie. Môžu byť buď neverejné, alebo verejne obchodované. V prvom prípade je má spoločnosť „sama pre seba“ a nikto si ich kúpiť nemôže. V druhom prípade je vám prostredníctvom brokera (ktorým bývajú špecializované firmy alebo banka) umožnené si tieto akcie kúpiť a vlastniť ich. Akcie môžeme deliť ďalej podľa ich druhu.

Druhy akcií

Z hľadiska ich fyzickej podoby možno rozdeliť akcie na listinné a zaknihované. Prvý druh existuje v papierovej, fyzickej podobe. Zaknihované akcie sú naopak zapísané v elektronickej databáze. Majú iba virtuálnu podobu.

Čo sa týka formy a zákonnej úpravy, existujú dva typy. Prvé sú takzvané akcie na meno, ktoré vždy patria nejakej konkrétnej osobe. Meno osoby, či už fyzickej alebo právnickej, je na akcii napísané. Majiteľ sa mení prepísaním mená, čo si môže akciová spoločnosť v stanovách obmedziť. Akcie na majiteľa sú z pohľadu danej spoločnosti anonymné. Ich majitelia sa pomerne často môžu meniť – ide totiž o akcie obchodované na burze. Tieto akcie sú voľne prevoditeľné.

Čo je dividenda

Dividenda je podiel na zisku spoločnosti. Zisk si rozdeľujú vlastníci akcií tejto spoločnosti. Na vyplatenie dividendy má právo každý akcionár, nehľadiac na to, koľko akcií vlastní. Oproti hlasovaciemu právu na valnom zhromaždení nie je právo na dividendu ohraničené určitým minimálnym počtom akcií. Dividenda je pravidelný príjem, s ktorým môže majiteľ akcie počítať. Vypláca sa spravidla raz ročne. U niektorých spoločností polročne alebo štvrťročne, ale to nebýva obvyklé. Dividenda je vyplácaná spätne, tj. za uplynulý rok. V roku 2020 tak bude vyplácaná dividenda za rok 2019.

Ako získať dividendu

Ako získa investor dividendu z danej akcie? Hlavnou a v zásade jedinou podmienkou je držať správnu akciu v správny čas. Pre dividendy je kľúčový pojem „rozhodujúci deň“. Ide o jeden deň v roku, ku ktorému musíte držať akciu, byť zapísaný v Centrálnom depozitári. Typické je, že hneď na druhý deň po rozhodnom dni investori akcie vo veľkom predávajú. Z toho logicky vyplýva, že tento nasledujúci deň, tzv. ex-date, sa u dividendových akcií skokovo zníži cena. Ide spravidla o rozdiel vo výške dividendy. Rozhodujúci deň býva väčšinou na jar, v mesiacoch apríl, máj alebo jún. Ale môže byť, kedykoľvek si spoločnosť sama určí.

Dividenda je akcionárom vyplatená na majetkový účet, ktorý vedie ich broker (často banka). Majetkový účet slúži na evidenciu zakúpených akcií, líšia sa tak napríklad od bežného alebo sporiaceho. V našom prostredí je dividenda vyjadrená v eurách. Po pripísaní na majetkový účet môže investor svoje novo získané prostriedky ľubovoľne využívať, či už ich bude reinvestovať do ďalších akcií, alebo si ich napríklad prepošle na svoj bežný účet.

Výhody dividendových akcií

Dividendové akcie, ktoré poznáme zo Slovenskej republiky, patria k najvýkonnejším na svete. Prvou výhodou je vysoký výnos. Zo štatistík vyplýva, že lepšie výnosy poskytujú vo svete už len ruské akcie. Priemerný ročný výnos sa u slovenskej akcie pohybuje okolo 5 %, čo je v čase negatívnych úrokových sadzieb národných bánk a nulových úrokoch na účtoch skutočne vysoké číslo. Nie je veľa investičných nástrojov, ktoré by akcie prekonali.

Ďalšou výhodou je charakter dividendových výnosov. Často sa hovorí o takzvanom pasívnom príjme. Kým držíte akcie na svojom majetkovom účte, nie je s nimi nijako potreba manipulovať, starať sa o obchody a podobne. Stačí akcie držať a spravidla raz ročne dostanete na svoj majetkový účet vyplatenú dividendu. Výhodou je tu najmä jednoduchosť investície.

Nevýhody dividendových akcií

V slovenskom prostredí je prvou nevýhodou relatívne malý rast cien týchto akcií. Pozrime sa na historické dáta. Slovenské akcie sa ani viac ako desať rokov po predchádzajúcej recesii nedostali na pôvodnú, vtedajšiu cenu. Udržujú si celkom stabilnú cenu. Obchodníkov (traderov) ale nepoteší nízky rast ich cien oproti napríklad akciám americkým, ktoré len za posledný rok narástli o tretinu.

Ďalšou nevýhodou môže byť relatívne malý výber. Na pražskej burze nájdeme len okolo 30 titulov, ktoré si môže investor verejne zakúpiť a s ktorými sa obchoduje. Hoci v posledných rokoch nedochádzalo vzhľadom k trvajúcemu ekonomickému rastu k žiadnym prepadom na akciových trhoch, do budúcnosti nemusí byť situácia vždy tak priaznivá.

S tým súvisí aj výška výnosu. Nevýhodou zostáva riziko zníženia dividend zo strany spoločnosti, ktorá ich vypláca. Ak tá chce investovať alebo nedôjde k očakávanému prevádzkovému zisku, je nútená znížiť nominálnu hodnotu dividend. Táto situácia nastala vlani u akcií ČEZ, kedy akcionári očakávali vyšší výnos, než skutočne prišiel. Nevýhodou sú aspoň pre prvotný nákup dividendovej akcie poplatky, ktorým je obchodovanie s akciami zaťažené. Poplatky sú väčšinou rádovo niekoľko desatín percenta z obchodovanej čiastky. Okrem poplatkov sú to samozrejme i dane.

Ako fungujú akcie – Kompletný sprievodca pre začiatočníkov

Pridaj komentár

Scroll to top