Home » Slovník pojmů

Zlatý standard

Finanční systém, který už v dnešní době není platný a postupně zanikl. Jeho standardem bylo to, že každá vydaná bankovka musela být kryta zlatem, eventuálně jiným drahým kovem. Zlatý standard sice nedokázal eliminovat hospodářské krize, ale dokázal zamezit spekulacím ze strany bank, nebo konkrétních vlád.

Zástavní právo

Takový typ práva, který se používá hlavně ve světě úvěrových produktů, jako jsou půjčky ručené nemovitostí a klasické či americké hypotéky. Opravňuje banku nebo nebankovní společnost k tomu, aby prodala nemovitost, kterou má v zástavě. A to ve chvíli, kdy ze strany dlužníka nedochází k plnění sjednaných podmínek. Zástavní právo je sjednáváno při podpisu smlouvy a je platné až do doby poslední splátky – tedy do uhrazení poslední pohledávky.

Základní aktivum

Jiné označení pro základní aktivum je podkladové aktivum. Pojem je využíván primárně u binárních opcí. Jde o typ aktiva, od kterého se odvíjí cena daného finančního derivátu. Derivátem mohou být třeba futures, forwardy, ale i opce. Láká hlavně možná rozmanitost. Dané podkladové aktivum může být třeba určitá komodita, akcie, dluhopis, ale i akciový index nebo konkrétní měna.

Zajištění

Jde o závazek, kterým je ručeno za budoucí uskutečněné jiného závazku. Zajištění může mít mnoho podob. Využité mohou být cenné papíry, různá další aktiva, nebo třeba i hotovost. Ve světě půjček také nemovitost.

Výnos

V oblasti podílových listů je výnos charakteristický nárůstem hodnoty v určité časovém období. Tento nárůst je vyjádřený v procentech. Existovat však může i dividendový výnos, který označuje konkrétní výši vyplacené dividendy.

Volatilní trh

Označení pro takový trh, kde jsou běžné velké či malé výkyvy cen nebo kurzů.

Volatilita

Jiné vyjádření pro kolísaní. Volatilita může označovat jak kolísání ceny, tak může označovat také kolísání kurzu. Čím je větší, tím větší je také samotné rozpětí, v rámci kterému ke kolísání dochází.

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti, který má mnoho rozhodovacích a schvalovacích pravomocí. Ty se týkají například i schvalování výplaty dividend.

Uzavřené investiční fondy

Typ fondů, který vydává jenom konkrétní počet daných podílů. Jakmile je ho dosaženo, tedy jakmile je dosaženo celkové vkladové sumy, je fond již uzavřený a nelze do něho dále investovat. Některé investiční společnosti neberou podíly zpět, na což mají právo. V takovém případě mohou investoři své podíly klasickou cestou prodávat. Tento typ fondů je velmi populární v řadě anglosaských zemích, kde nese označení Investment trust.

Úroková míra

Pojem označující konkrétní hodnotu úroku, kterou však ovlivňuje celá řada věcí. Určitě je to čistá úroková míra, která je odvozována od tržní preference charakterizované upřednostněním současné spotřeby před pozdější. Dále úrokovou míru ovlivňuje také riziko nesplácení, charakterizované jako riziková prémie. Čím vyšší může riziko být, tím vyšší úrokovou míru klient zůstává. Dále nelze zapomínat také na celkový vliv aktuální inflace. I zde platí, že s růstem inflace může růst také úroková míra.