Home » Slovník pojmů

Akcionář majoritní

Označení takového akcionáře, který vlastní majoritní podíl. Tedy který vlastní největší počet akcií společnosti. S ohledem na velikost podílu nemusí jít jenom o jednoho člověka. Majoritních akcionářů může být více.

Akcionář

V praxi se jedná o držitele konkrétních akcií – tedy osobou, která má díky tomu na konkrétní společnosti určitý podíl. Akcionář má také podíl na zisku společnosti, podíl na jejím řízení a další práva plynoucí z množství držených akcií.

Akcie na majitele

Varianta, která je spojena s tím, že na konkrétní akcii nejsou uvedeny osobní údaje akcionáře. Akcie na majitele tak mohou být snadněji prodávány. Ten, kdo ji získá, je automaticky majitelem a to se všemi právy, které z držení plynou. U tohoto druhu nemusí být emitentům konkrétní akcionář předem známý. Jedná se o velmi jednoduše obchodovatelný typ akcií.

Akcie na jméno

Typ akcií, které jsou vázány na konkrétní jméno. Tedy jsou vázány na konkrétního akcionáře. Jeho jméno je zapsáno v různých seznamech, které jsou spolu s akciemi vedeny. Tato osoba může vykonávat a uplatňovat práva, která z držení akcií plynou.

Akcie na doručitele

Někdy je možné setkat se také s pojmem akcie na majitele, nebo s pojmem anonymní akcie. Jedná se však o stále stejný typ. Akcie na doručitele jsou specifické v tom, že vlastníci nemusí být dohledatelní. Na akciích není ani jejich jméno, ani nejsou vedeny v žádné rejstříku, nebo snad databázi. Distribuce takových akcií obvykle probíhá v osobní formě, kdy jsou předávány jiným osobám.

Akcie kmenová

Jedná se o jeden z nejběžnějších typů akcií, se kterými se lze setkat. Jejich vlastníkům neboli akcionářům dávají práva podílet se na zisku společnosti. To znamená právo na dividendu. Také jim je dáno právo účasti na valné hromadě, nebo na právo mít podíl z likvidačního zůstatku společnosti.

Akcie bez nominální hodnoty

Jedná se o druh akcie, která nemá stanovenou ani konkrétní nominální hodnotu, ani není stanovený její podíl účasti na firmě. Je spojena pouze s určitou částí na společnosti. Akcie bez nominální hodnoty obvykle představuje podíl celkového jmění, nebo také část základního kapitálu společnosti.