Home » Slovník pojmů

Akciový fond

Typ fondu, u kterého se investuje primárně do akcií. Jejich minimální podíl ve fondu je 66 procent. Vzhledem k možným krátkodobým kurzovým výkyvům se jedná o typ fondu určený hlavně k dlouhodobým investicím.

Akciový dluhopis

Pojem označuje strukturovaný finanční nástroj, která je specifický tím, že jeho držitel dostává pravidelné platby. Konkrétní akciový dluhopis je spojený se určitou splatností. Když nastane, může dojít k různým situacím – těmi je buď splacení nominální hodnoty dluhopisu, nebo může dojít k obdržení akcie, která je v tomto případe brána za podkladové aktivum. V některých případech může dojít i k obdržení akciového indexu.

Akciový derivát

Typ finančního nástroje, který je specifický tím, že je složený alespoň z jednoho podkladového úrokového nástroje, nebo je složený alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje. Jednotlivých nástrojů může být více.

Akciové trhy

Laicky řečeno se jedná o trhy, na kterých se obchodují různé druhy akcií. Akciové trhy spadají do kategorie kapitálových trhů, které se dělí do dvou skupin. Ty klasické a legální, označované jako burzy. Druhou skupinou jsou různé šedé trhy, na kterých nejsou jednotlivé obchody nijak centrálně evidovány.

Akciové párové obchodování

Jedna z několika typů obchodních strategií. Akciové párové obchodování je založeno na realizaci obchodů hned dvou různých akcií – ideálně ve stejném časovém okamžiku. Jedná se o typ obchodu, u kterého je v prvním případě realizován vstup do pozice long, zatímco v druhém případě je realizována pozice short. Důvodem této strategie je zajistit určité vzájemné krytí akcií, díky čemuž ve výsledku dochází k možnému snížení rizika. Správná strategie je založena na vyhlédnutí dvou akcií ideálně z podobného sektoru, s podobným vývojem kurzu.

Akciové opce

Jde o takzvaný typ akciového derivátu, který je standardně obchodován jak na burzách, tak i na dalších trzích. Akciové opce jsou typické tím, že jejich majitel má budoucí právo na vypořádání podkladových nástrojů. Jedná se o právo, nikoliv povinnost. Pod akciovými opcemi si lze představit určitý nárok na budoucí nákup nebo prodej akcií, za určité ceny, v konkrétním množství.

Akciové fondy

Takový typ fondů, v rámci kterých se investuje primárně do akcií. Daný podíl je pevně stanovený a musí činit minimálně 66 procent. Tento typ fondů je vzhledem ke svému charakteru určený hlavně pro delší investiční horizont, ideálně několika let. V krátkodobých horizontech mohou být rizikové – hlavně pro možné kolísání kurzů.

Akciové deriváty

Pod pojmem akciové deriváty si lze představit druh finančního instrumentu, který využívá podkladové aktivum v podobě akcií, nebo akciových nástrojů. Může se jednat o konkrétní indexy z různých segmentů a sektorů, stejně jako se může jednat o celý index akciového trhu.

Akciová společnost

Typ právnické osoby, která má základní jmění spojené s určitým počtem akcií, které mají konkrétní jmenovitou hodnotu. V případě problémů ručí daná společnost svým veškerým majetkem. Minimální výše kapitálu akciové společnosti jsou 2 miliony korun.

Akcionář minoritní

Ten typ akcionáře, který sice vlastní určité akcie, ale s ohledem na jejich počet a jeho podíl na společnosti je označován za minoritního. Drží méně akcií, než ostatní (majoritní) akcionáři.