Profit Target

V některých případech je znám také pod pojme také profit. Jedná se o cenu, u které držitelé konkrétního instrumentu předpokládají, že ukončí obchod. Profit target je ve většině případů předem stanovený a jakmile cena dané hodnoty dosáhne, je obchod uzavřený. K tomu může docházet nejenom manuálně, ale díky moderním platformám je možné daný cíl nastavit automaticky.

Princip aukce

Díky němu je umožněno, aby se prosadili ti, kteří nabízejí nejvyšší kupní cenu nabídku na straně poptávkové, stejně jako ti, kteří nabízejí nejnižší prodejní nabídku na straně nabídkové. Princip aukce může být spojený s využitím zprostředkovatele, což ale není vždy nutné. Tohoto principu je využíváno například na prezenční burze ve Frankfurtu.

Price gap

Jinými slovy cenová mezera. Price gap lze charakterizovat jako cenový pohyb u dvou obchodních seancí, který ve sledovaném grafu vytvoří určitou mezeru. V této mezeře zároveň nedošlo k provedení žádného obchodu. Price gap nejčastěji vzniká vlivem zavírání a otevírání trhů. Na konci jednoho zobrazuje graf určitou cenu, zatímco den následující je otevíráno s cenou jinou. V tu chvíli vzniká cenová mezera, která může charakterizovat skok nahoru i skok dolů.

Price Action

Už překladu ukazuje na to, že pojem price action se týká určitých akcí, které jsou vyvolané cenou. Tento pojem popisuje stav, kdy tradeři při svém obchodování hledí primárně na cenu. Zajímají je především cenové grafy a jednotlivé signály, které s vývojem ceny souvisí a které ji dávají podnět k otevření nebo uzavření pozice. Price action charakterizuje stav, kdy se bere v potaz hlavně cenový vývoj a nikoliv různé doplňkové zprávy a informace, které mohou vývoj také ovlivnit.

Prémie

Pojem prémie může být vysvětlován dvěma způsoby. V oblasti opcí se jedná buď o jednoduché vyjádření její celkové ceny, nebo se může jednat jenom o částku, která převyšuje její vnitřní hodnotu. Ta bývá nazývána i jako časová hodnota opce. O prémii je třeba mít dopředu jasno. To proto, že je nutné ji zaplatit předem, v době koupě konkrétní opce. Jenom tak může investor těžit z konkrétní změny cen. Výše prémie se odvíjí od možného potenciálu zisku. Její zaplacení předem má výhodu v tom, že případná ztráta je předem známá, zatímco případný zisk není limitován.

PPI (Production Price Index – Index produkčních cen)

Zkratka PPI znamená Production Price Index neboli index produkčních cen. Tímto indexem jsou vyjadřovány konkrétní změny u cen zboží. A to u jejich konečné produkce. PPI využívá metodu spotřebního koše a zahrnuje více než 3 200 položek napříč různými segmenty a odvětvími. Hodnota PPI může být stanovována měsíčně, stejně jako meziročně.

Poptávka

Jasně daná kotovaná cena, za kterou je obchodník ochotný koupit hlavní měnu z jím vybraného měnového páru.

Podkladová aktiva

Mohou to být nejenom cenné papíry, ale i různé referenční tituly, na kterých jsou založeny deriváty. Pojem podkladové aktivum je používán hlavně u takzvaných binárních opcí kde se spekuluje právě vývoj ceny podkladového aktiva, kterým může být konkrétně akcie určité společnosti.

Podílový fond

Typ fondu charakteristický tím, že je složený především z podílových listů. Ty nejsou nijak limitovány s ohledem na jejich počet. Jednotliví podílníci mají nárok na to, aby právě jejich podílové listy byly v případě zájmu odkoupeny investiční společností. Ta musí tuto transakci provést. Zároveň stanoví ceny, za které podílové listy nejenom vykoupí, ale stanovuje i ceny za které je prodává. Charakteristikou podílových fondů je i to že jednotliví podílníci nemají vliv na činnost fondu. Pouze investují a ten sám o sobě je spravován ze strany investiční společnosti.

Platební bilance

Jde o vyjádření všech peněžních toků, které jsou realizovány přes hranice naší země. Platební bilance má následně vliv na měnu konkrétního státu. Pokud bilance ukazuje, že více peněz přichází, než odchází, měna často posiluje. Pokud více peněz odtéká, má měna tendence oslabovat.