Oversold

Když se použije pojem oversold, mluví se o takzvaném přeprodaném trhu. V praxi to znamená, že bylo uskutečněno nadměrné množství prodejních objednávek, z čehož plyne, že velmi brzy začnou v rámci trhu dominovat objednávky nákupní.

Out of the money

Označení pro pozici, ve které se nachází strike price neboli realizační cena u opčních obchodů. Pro pojem out of the money se také používá zkratka OTM. Na to, o jakou popisovanou pozici se jedná, má vliv také typ opce. V případě opcí s označením call patří pod označení OTM ceny realizační, nad současnou tržní cenou podkladového aktiva. Existují také opce put, kde jsou zkratkou OTM označeny realizační ceny pod tržní hodnotou podkladového aktiva.

OPEC

Zkratka, kterou je označována organizace zemí, které vyvážejí ropu. Celkem OPEC sdružuje 12 zemí a funguje na principu mezinárodní a zároveň nevládní organizace. Cílem OPEC je především usměrňovat vývoj cenově politiky s ohledem na produkci ropy. Celkový podíl ropy, kterou OPEC ovlivňuje, je zhruba 75 procent veškerých dostupných světových zásob. Všechny zbývající státy kromě těchto 12 mají dohromady čtvrtinový podíl. Pravidelně jsou sledovány hlavně výsledky zasedání této organizace, které obvykle výrazně zahýbají s cenou. Jak směrem nahoru, tak i směrem dolů.

Obrat

Obrat je pojem, který charakterizuje změnu směru. Jedná se o změnu k pozitivnímu výhledu v konkrétní sektoru. Obrat může nastat například v rámci korporace, může nastat na trhu s cennými papíry i kdekoliv jinde. Když je slovo obrat užíváno v segmentu investic, je považován za ideální chvíli tomu, aby bylo na trh vstoupeno, jelikož se očekává stoupající trend.

Obligace

Označuje ceninu, která opravňuje držitele nejenom k výplatě stanoveného úroku. Držitel ceniny má nárok také a vyplacení její nominální hodnoty.

Obchodní bilance

Používaný je také pojem trade bilance. Jedná se o rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží, a to v porovnání domácí a zahraniční ekonomiky. Obchodní bilance je považována za jednu z největších položek každé země, pokud jde o monitorování jejích platebních bilancí. Dokáže ovlivňovat hodnotu samotné měny, stejně jako přinášet informace a data o vývoji samotné ekonomiky.