Kótování akcií

Pojmem kótování akcií je označený stav, kdy jsou oficiálně přihlášeny k obchodování na burze. Jedná se o celkem náročný proces, který může emitentovi přinést dodatečné náklady jak finanční, tak i náklady časové. Na druhou stranu po kótování akcií může dojít ke zvýšení důvěryhodnosti i prestiže konkrétní firmy.

Kotovaná měna

Označení pro druhou měnu daného páru. Pokud je jako příklad dán pár GBP/USD, je jako kotovaná měna označen právě dolar.

Korporátní dluhopisy

Typy dluhopisů, které jsou charakteristické tím, že emitentem je primárně velký podnik a korporace jako taková. Může se jednat také o velké banky – konkrétně je to Evropská investiční banka. Korporátní dluhopisy jsou nabízeny za účelem získání finančních prostředků.

Korporace

Jedná se o označení právnické osoby. Tedy firmy, která má svůj samostatný statut. Aktuálně je pojem korporace používán především pro ty největší společnosti u nás. Velmi často také se zahraniční účastí a různými oblastmi podnikatelského zaměření.

Korelace

Jde o označení vzájemné souvztažnosti, mezi dvěma instrumenty. Jde o pojem používaný v oblasti tradingu. Dobře popsatelný je na forexu. Příkladem je měnový pár GBP/USD, u kterého se dá předpokládat že bude korelovat s vývojem měnového páru EUR/USD.

Korekce

Pojmem korekce je označován obraz stávajícího cenového trendu. Používá se také název Correction, který jasně charakterizuje to, že došlo buď k poklesu nebo nárůstu cen, a to po období růstu, nebo naopak po období klesání cen.

Komodity

Označení pro různé suroviny, stejně jako různé produkty. Jejich hlavní charakteristikou je to, že s nimi lze obchodovat na finančních trzích. Aby to bylo možné, musí být konkrétní komodity přesně specifikovány, i s ohledem na kvalitu. Tím mohou být obchodovány komodity od různých dodavatelů. Mohou být rozděleny do několika kategorií, a to na komodity ze segmentu energie, ze segmentu kovů, zemědělských produktů, ale i ze segmentu masa  zvířat. V minulosti byly obchody s komoditami realizovány v reálné podobě, která byla spojena s fyzickým předáním. Nyní dominují hlavně obchody s deriváty, jako jsou především futures. Jde o termínované obchody, které také musí mát zcela jasnou a standardizovanou podobu.

Klouzavý průměr

Typ průměru, která je využíván pro lepší odhadnutí trendu časové osy. Moving average, jak je také označován, může pomoci odhadnout, zda dojde k vývoji směrem nahoru, nebo směrem dolů.

Kapitálové trhy

Nedílná součást finančních trhů. Na kapitálovém trhu se obchoduje výhradně s finančními aktivy. Jejich typický doba splatnosti je obvykle delší, a málokdy klesne pod dobu jednoho roku.

Kapitalismus

Ekonomický systém charakteristický tím, že jednotlivé výrobní prostředky jsou v soukromém vlastnictví. Znakem kapitalismu je také prostředí tržní ekonomiky a snaha firem o dosažení zisku. Vlivem jeho celkové nebo částečné akumulace vznikne kapitál, který je následně opět investován do výroby a chodu firmy, za účelem dalšího zisku. Kapitalismus může mít i různé konkrétní podoby, které mohou vycházet z historie, ale z toho, kde je tento ekonomický systém aplikován.