IPO – Initial Public Offering

Pojem označuje počáteční veřejnou nabídku. Zkratkou IPO se označuje chvíle, kdys jsou akcie společnosti poprvé nabídnuty veřejnosti ke koupi.

Investiční instrument

Označení pro cenný papír. Nejčastěji je souslovím investiční instrument označován veřejně obchodovatelný cenný papír. Druhou možností jsou druhy cenných papírů, které jsou vydávány k možnosti uplatnění práv souvisejících právě s první skupinou.

Investiční fond

Fond je možností, jak investovat takzvaně kolektivně. Investiční fond je založený a tom, že jednotliví investoři vloží finance do takzvaného fondu, který je definován jako právnická osoba. Velmi často se jedné o akciovou společnost. Ta získává prostředky z úpisů akcií. Investiční fondy se v České republice dělí do dvou kategorií. První jsou fondy kolektivního investování a tou druhou jsou fondy kvalifikovaných investorů.

Investice

Využití kapitálu a jeho vhodní investování tak, aby bylo dosaženo zisku. Ideální investice má vysoké zhodnocení a minimální rizika.

Intraday trading

Označení pro obchody, které jsou realizovány výhradně jenom v rámci konkrétního dne. Všechny pozice jsou tak uzavřeny v daný den a nedochází k držení do následujícího dne.

In the money

Tímto pojmem  jsou označeny opce, které mají ekonomický smysl z hlediska uplatnění. Toto označení je využito v situacích, kde je aktuální cena podkladového aktiva na vyšší hodnotě, než je cena realizační. Takzvaná strike price.

Intervence

Akt spojený buď s prodejem, nebo nákupem domácí měny, který je realizovaný centrální bankou, popřípadě pověřenou institucí. Během intervence národní banka vyhradí určitou částku, která je určena na daný prodejní nebo nákupní pokyn. Vlivem daného příkazu může dojít buď k přebytku, nebo také k nedostatky měny na trhu. To se ihned promítne do konkrétního kurzu měny. Intervence tak může být charakterizována také jako akt, který je ovlivňován kurz domácí měny.

Insider trading

Obchodování s cennými papíry, které je založeno na využívání důvěrných informací. Ty jsou neveřejné. Insider trading je tak založený na možnost využít informace, ke kterým se většina ostatních investorů nedostane. Insider má tak výhodu v tom, že se dostává i k dalším informací, což mu pomůže v rozhodování o konkrétní investici. Dané druhy obchodů jsou však často zakázány.

Inkaso

Sbírka splatných pohledávek. Mezi ty můžeme zařadit například šeky, stejně jako vrubopisy, ale i známé směnky, nebo splatné dluhopisy. Může se jednat také o dividendové kupony, nebo o úroky. Inkaso uskutečňuje nejenom autorizovaná osoba, ale také banka.

Inflační cíl

Stanovuje ho centrální banka pro inflaci. Jde o typ cíle, kterého chce daná banka v konkrétním časovém horizontu dosáhnout. Svou měnovou politikou a dalšími zásahy se snaží míru inflace ovlivňovat tak, aby bylo daného cíle skutečně dodrženo.