CySec

Zkratka CySec označuje konkrétní regulační orgán sídlící na Kypru. Jeho úkolem je primárně dohled nad dodržováním zákonů i předpisů ze strany investičních firem. V praxi jde o regulační orgán dohlížející na brokery, kteří sídlí právě na Kypru.

CPI (Consumer Price Index)

Index cenové hladiny, který se vztahuje k vybranému spotřebnímu koši. Hodnota CPI je jednou z určujících hodnot pro stanovení míry inflace. Consumer Price Index a samotný vývoj inflace se může měnit nejenom s ohledem na vývoj v zemi, ale i s ohledem na případnou změnu skladby spotřebního koše. Ten by měl být pro zachování objektivity neměnný.

CEO

Označení nejvýše postavené osoby ve firmě. CEO je zkratkou slov Chief executive officer, čímž lze charakterizovat především výkonného ředitele. V některých společnostech se pojmem CEO označuje ředitel generální.

CFD

Zkratka slov Contract For Difference. V překladu Kontrakt na vyrovnání rozdílu. Označení CFD nese derivát, u kterého se zúčtování uskutečňuje ve formě peněžního vyrovnání s přihlédnutím k rozdílu ceny daného nástroje. A to ke dni otevření a následně ke dni zavření daného pozice.

Close

Close označuje zavírací cenu. Spojována je s konkrétním časovým úsekem a může být snadno čitelná ze svíčkového grafu.

Cash flow

Jde o vyjádření rozdílu příjmů a výdajů. Cash flow je používáno pro označení finančních toků a finančních prostředků, kterými může firma disponovat.

Cenné papíry

Označení pro specifikované listiny, které jsou spjaty s charakterizovaným právní nárokem. Ten, kdo cenné papíry vydává, nese označení emitent. Jde nejčastěji o firmy nebo jiné subjekty. Cenný papír vytváří právní vztah a nárok mezi emitentem a kupujícím. Ten, který cenný papír vydal, má určité závazky vůči kupujícímu a tedy aktuálnímu držiteli cenného papíru. Ty mohou být spojeny s vyplácením podílu na zisku společnosti, stejně jako mohou být spojeny s právem podílet se na chodu společnosti. Nejznámějším cenným papírem jsou akcie.

Cenová nabídka

Cenovou nabídkou lze charakterizovat aktuální cenu konkrétního aktiva. Jde o cenu, za kterou ho lze v daný okamžik nejenom prodat, ale také koupit. Cenová nabídka může mít dvě různorodé podoby. První je založena na ochotě účastníků trhu za danou konkrétní cenu nakupovat. Ta je označovaná jako ask neboli cena poptávková. Druhá cenová nabídka nese označení bid a je takzvanou cenou nabídkovou, za kterou dané aktivum nabízejí současní držitelé.

Candlestick chart (svíčkový graf)

Populární typ grafu, ze kterého lze vyčíst důležité informace o vývoji ceny candlestick chart ukáže jak otevírací a zavírací cenu, tak i cenu minimální a maximálních. Charakteristikou danou grafu je právě jeho tvar, který díky obdélníkům a následně díky svislým čarám v jejich středu skutečně jasně připomíná klasickou svíčku.

Cap

Odborný pojem, který je využíván v oblasti investičních certifikátů. Cap označuje nejvyšší možnou hranici, na kterou může podkladové aktivum dosáhnout. Když konkrétní certifikát cap obsahuje, je nutné počítat s faktem, že výše výnosu může být omezena právě touto maximální hranicí. Bez ohledu na to, jaká bude reálná cena podkladového aktiva. Cap stanovuje vždy emisní banka a nelze ho měnit.